Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 53,5 MB og 144 MB.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-1913-1914

Historisk Samfund for Aalborg Amtaarbog_1912
Af Alexander Rasmussen

Ved Lundby den 3. Juli 1864
Af P. M. K. Lundsgaard

Om det gammeldags Aalefiskeri i Limfjorden vest for Himmerland
Af M. C. Nielsen

Fra “Kejserens Tid”
Af Chr. Christensen

Fire politiske Breve
Af Alexander Rasmussen

Klavs Gjerding
Af Alexander Rasmussen

Fra Hoveriets Dage
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Af Dr. med. Niels Jespersens Regnskabsbog 1661-1668
Af C. Klitgaard

Horsens Kirke (Kjær Herred)
Af Niels Hald

Tømmermandens Tanker
Af Chr. Christensen

En Veteran fra 1808, Niels Pedersen fra Egense
Af Th. Johansen

Folkevæbningen i Hornum Herred 1848
Af Alexander Rasmussen

Fra Landboreformernes Tid
Af C. Klitgaard

Archivet paa Lundbæk
Af Alexander Rasmussen

En gammel Bryllupsvise
Af C. Klitgaard

Lidt om Livø
Af Harald Leth

Aalefiskeri i Limfjorden
Af Anders P. Lauritsen

Et Grandebrev
Af Hofman Bang

Om Kongerslev Pastorats Degne
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Nogle Ungdomserindringer fra 1863-64
Af Fr. T. Hvass

Gildebrødre i Guds Legems Lav i Aalborg i Aarene 1537-1624
Af C. Klitgaard

Kjær Herreds Skove i gamle Dage – navnlig i det 17. Aarhundrede
Af Chr. Christensen

Smaastykker:
To Digte om Slaget ved Lundby
Træhesten paa Store Restrup
Et Mosefund
Funden Begravelse i Hals Kirke
Mindesten ved Lundby

Register over Personnavne
Af Alexander Rasmussen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1915-1916-1917

Kjær Herreds Skove i gamle Dage – navnlig i det 17. Aarhundredeaarbog_1915
Af Chr. Christensen

Sognepræster i Hammer, Horsens, Sulsted og Aistrup fra Reformationen til 1760
Af Niels Hald

Den store nordjyske Hekseforfølgelse
Af C. Klitgaard

Lidt om Nørresundbys Brand den 17. Juni 1865
Af Chr. Christensen

Smaastykker:
Om Livø
Rasmus Berg
En kuriøs Gravskrift
Gravfund
En Slave

Himmerlands Navn og Saga i Hedenold
Af Gudmund Schütte

De kloge Koner i Vesthimmerland
Af Møller-Græsdal

Sogneforstanderskab. Et Stykke Kommunalhistorie fra Østhimmerland
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Et Brev fra Stiftsprovst Hald i Aalborg
Af C. Behrend

Gildebrødre i Guds Legems Lav i Aalborg i Aarene 1537-1624
Af C. Klitgaard

En Præstegaard i Himmerland og dens Beboere ved Aar 1700
Af A. Tuxen

Smaastykker:
En Vidneførsel om Hellum-Hindsted Herreders Tingsted
Aalborg gamle Raadhus
En Slagtning i Hadsund
Præsten Knud Bjerrum til Farsø og Vognsild
Folkelønninger paa Thustrup
Et Brev fra Lindenborg 1813

Vildmosegaards Grundlæggelse
Af Alexander Rasmussen

Tilstanden i Himmerland ved Aar 1735
Af Chr. Christensen

Mamsellen paa Visborggaard
Af Fr. Møller

Smaastykker:
Berigtigelse i Anledning af to Digte
En mandhaftig Frue

Fra Himmerland og Kjær Herred 1918-1919-1920

Vorgaards Historie (Bælum Sogn)aarbog_1918
Af Chr. Heilskov

Et Bryllupsdigt fra Kjær Herred
Af Alexander Rasmussen

Rasmus Kaagbyggers og hans Sønners Historie
Af J. Rasmussen

Skipper Klement og Aalborg Slot
Af J. P. Stenholm

Barndomsminder
Af F. T. Hvass

Kulturbilleder fra Lindenborg
Af Alexander Rasmussen

Homøopatpræsten i Hals
Af K. Carøe

Sebber – Store Ajstrup Kommunes Deling
Af Chr. Andersen

Konerne i Nyrup
Af Alexander Rasmussen

En Ægteskabshandel
Af C. Klitgaard

Et “Oprør” blandt Slet Herreds Bønder
Af C. Klitgaard

Gildebrødre i Guds Legems Lav
Af C. Klitgaard

Gildebrødre i Guds Legems Lav
Af C. Klitgaard (sluttet)

Fra Himmerlands Vesteregn
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Digteren Bette Soren
Af Thomas B. Thomsen

Et Grandebrev fra Stade (Stae)
Af Chr. Petresch Christensen

Kjær Herreds Skoler og Skolevæsen
Af Chr. Petresch Christensen

Vejenes Udviklingshistorie i Himmersyssel
Af J. T. Lundbye

Smaastykker:
Navnet Vitskøl
Landsdommer Peder Lerche og Mag. Chr. Stistrup
Bysmeden i Gandrup

Fra Himmerland og Kjær Herred 1921-1922-1923

Kjær Herreds Skoler og Skolevæsenaarbog_1921
Af Chr. Petresch Christensen

Hr. Glob Milling i Sønder Kongerslev
Af Alexander Rasmussen

Fra Ranum og Omegn om ved 1850
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Fra Sebber Sogn
Af Chr. Andersen

Minder fra Nørre Kongerslev
Af P. Andersen

Den hollandske Kvinde i Komdrup
Af Alexander Rasmussen

Fortegnelse over Bøger og Smaaskitser vedrørende Aalborg Amt
Af B. Seidelin

Jørgen Berthelsen, “Kolonihavens Fader”
Af J. P. Stenholm

Marinus Herskind, hans Slægt og hans Barndomserindringer
Af Otto Smith

Seminarielærer Petersen, Ranum, en Minderune
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Abbed Anders Andersen og Vitskøl Klosters Jordebog af 1552
Af Chr. Petresch Christensen

Fra en Bondegaard i Vesthimmerland omkring Aar 1800
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Landsbyen Farsø
Af Louise Deuvs

Et Besøg paa Gudumlund Aar 1776
Af Alexander Rasmussen

Ligfærd og Lejersteder i Aalborg
Af J. P. Stenholm

Smaastykker

Hvorup Kirke i Kjær Herred
Af Chr. Petresch Christensen

En Førstemand i Tid og Stand
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Af Aarestrup Skoles Historie
Af Th. Johansen

Budolfi Kirke
Af J. P. Stenholm

Fra Himmerland og Kjær Herred 1924-1925-1926

Helligkilder i Himmerland og Kjær Herredaarbog_1924
Af August F. Schmidt

Hellig Kors Kilde i Skørping
Af C. A. J. Larsen

Militærvæsen og Militærpersoner
Af Chr. Petresch Christensen

Præsteslægten Wagaard i Skelund og Visborg
Af E. W. Jacobsen

Komdrup Sogns Beskrivelse og Historie
Af Alexander Rasmussen

Driftsregnskaber fra en gammel Arvefæstegaard
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Stednavneudvalget

Skipper Clements Minde

Komdrup Sogns Beskrivelse og Historie
Af Alexander Rasmussen

Folketingsmand Anders Nielsen, Fyrkilde
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode
Af Dagmar Larsen

Genforeningsmindesmærkerne i Aalborg Amt
Af Johannes Vejlager

Lidt om de ældre Præster i Als
Af C. Klitgaard

Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode
Af Dagmar Larsen

Af Lærer og Kirkesanger Christen Brøggers Optegnelser
Af J. Rasmussen

Fra Stændertiden med særlig Henblik paa Aalborg Amt
Af G. Østergaard

Smaastykker:
En Maltkølle af A. C. Ertbøll-Nielsen
Skoleholdersønnen i Skomagerlære af A. C. Ertbøll-Nielsen
Navnsø Marked af J. Brahms

Fra Himmerland og Kjær Herred 1927-1928-1929

Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiodeaarbog_1927
Af Dagmar Larsen (sluttet)

Af Lærer og Kirkesanger Christen Sørensen Brøggers Optegnelser
Af J. Rasmussen

Viffertsholm og dens Ejere
Af Fr. Møller

 Fra Stændertiden med særlig Henblik paa Aalborg Amt
Af G. Østergaard (fortsat)

Hovedgaarden Langholt ved Aar 1744
Af Chr. Petresch Christensen

Fra Skelund Præstegaard
Af E. W. Jacobsens optegnelser ved F. Elle Jensen

Den “hellige” Kilde i Slørping
Af Henrik Møller

Af Lærer og Kirkesanger Christen Sørensen Brøggers Optegnelser
Af J. Rasmussen (sluttet)

Om Tustrup Hovedgaard og dens Beboere efter 1818. Historie og Hjemstavnsminder
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Koleraen i Ålborg 1853
Af Otto Smith

Fra Stændertiden med særlig Henblik paa Aalborg Amt
Af G. Østergaard (sluttet)

Gregers Martin Bech
Af Th. Johansen

Haver og Havebrug i Aalborg Amt gennem vekslende Tider
Af Johannes Tholle

Kystlandet i Strandby Sogn ved Limfjorden
Af M. C. Nielsen

Degne i Kornum og Løgsted
Af M. Møller

Himmerlandsk Hedenskab
Af Gudmund Schütte

Kaperfarten fra Aalborg 1808-1811
Af P. C. Knudsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1930-1931-1932

Nørre Kongerslev Sogns Beskrivelse og Historieaarbog_1930
Af Alexander Rasmussen

Bælum Sogn gennem syv Sekler
Af Chr. Heilskov

Skolelærerne i Aalborg Amt 1862
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

Sagn og Tro knyttet til Sten i Aalborg Amt
Af Aug. F. Schmidt

Mindestenen i Lundbykrat
Af Henrik Møller

Ajstrup Kirke i Kjær Herred
Af L. Vesten

En Oldtidsboplads i Sønderholm
Af Chr. Jørgensen

Løgsted Sogn
Af M. Møller

Bælum Sogn gennem syv Sekler
Af Chr. Heilskov (fortsat)

Himmerlandske Stednavne
Af S. C. Sortfeldt (fortsættes)

Næsborg Sogn
Af Anders Johansen (fortsættes)

Om Oberst Andreas von Arenstorff
Af H. H. Hvass

Løgsted Sogn
Af M. Møller (fortsat)

En Frierfærd til Egholm
Af Chr. Petresch Christensen

Sommermødet paa Visborggaard
Af Henrik Møller

Boganmeldelser
Af Alexander Rasmussen og Henrik Møller

Næsborg Sogn
Af Anders Johansen (sluttet)

Løgsted Sogn
Af M. Møller (fortsat)

Af Aarestrup Sogns Historie, Torstedlund Skov
Af Th. Johansen

Bælum Sogn gennem syv Sekler
Af Chr. Heilskov (fortsat)

Himmerlandske Stednavne
Af S. C. Sortfeldt (sluttet)

Bronzealder Votivfund i Vendsyssel
Af Ludvig N. Hedelund

Alexander Rasmussen in memoriam
Af Henrik Møller

Boganmeldelser
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1933-1934-1935

Løgsted Sognaarbog_1933
Af M. Møller (sluttet)

Bælum Sogn gennem syv Sekler
Af Chr. Heilskov (sluttes i næste Aargang)

Fra den gamle Landsby
Af August F. Schmidt

Kimbrernes Herkomst
Af Gudmund Schütte

Om Himmerlandske Stednavne
Af Aage Houken

N. U. og Historisk Samfund

En gave til Historisk Samfund

Sommermødet i Hammer Bakker

Boganmeldelser
Af Henrik Møller

Bælum Sogn gennem syv Sekler
Af Chr. Heilskov (sluttet)

Sulsted Kirke
Af L. Vesten

Det underjordiske Aalborg
Af Chr. Jørgensen

Et 1000-årigt runeminde – Håls-stenen eller Gunderup-stenen
Af Henrik Møller

Af Aarestrup Sogns Historie
Af Th. Johansen

Ludv. N. Hedelund og J. Rasmussen til minde
Af Henrik Møller

Smaastykker:
Kirkesyn i Ulsted af Kr. Værnfelt
Tingsvidner fra Kjær Herred af Kr. Værnfelt

Sommermødet
Af Henrik Møller

Af Aarestrup Sogns Historie
Af Th. Johansen

Folkemindefortælleren Jens Kristensen i Ersted
Af August F. Schmidt

Egholmbogen
Af Kr. Værnfelt

Oldtidsagre paa jyske Heder
Af S. Vestergaard Nielsen

Kimbrerfæstningen i Borremose
Af S. Vestergaard Nielsen

Sommermødet
Af Henrik Møller

Vesthimmerlands Museum

Fra Himmerland og Kjær Herred 1936-1937

Egholmbogenaarbog_1936
Af Kr. Værnfelt

Af Aarestrup Sogns Historie
Af Th. Johansen

Det underjordiske Aalborg II
Af Chr. Jørgensen

Minder fra Vokslev Sogn
Af S. Kvist

Mundheld og Talemaader fra Sønderholm ved 1870-80
Af G. Kr. Mortensen

Skarpsallingkarrets findested og hvorledes det fandtes
Af J. Thulstrup Christensen

En rotteproces og dom
Af Anthon Fuglsang

En bog om Limfjorden
Af Henrik Møller

Aars sogns oldtidshistorie
Af S. Vestergaard Nielsen

Egholmbogen
Af Kr. Værnfelt

Af Aarestrup Sogns Historie
Af Th. Johansen

Sebberkloster
Af Poul Møller

Aalborg pinsemarked
Af C. Klitgaard

Fra sogneforstanderskabets første dage i Horsens-Hammer kommune
Af N. Hald

Jens Kristensen i Ersted
Af J. Nørgaard

Aalborg historiske museum i det forløbne Aar
Af Peter Riismøller

Historisk Samfund for Aalborg amt 1912-1937
Af Henrik Møller

Sommermødet
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1938

Nocturneaarbog_1938
Hans Poulsen

Himmerlandsstævnet i Aars 26. Juli – 1. August 1937
Af S. Vestergaard Nielsen

Himmerlands Geologi
Af V. Nordmann

Himmerlands Oldtid
Af Gudmund Hatt

Himmerboernes Oprindelse og Folkeart
Af Gudmund Schütte

Himmerlændinge set med en indfødts Øjne
Af Søren Vasegaard

Vitskøl Klosterkirke
Af C. M. Smidt

Nibe
Af C. Klitgaard

Himmerlandske Herregaarde
Af Ejler Haugsted

Himmerlandske Kirker
Af Ejler Haugsted

Vest-Himmerlands Runestene i ny Belysning
Af Regnar Knudsen

Herredsfogden Kristen Sørensen Testrup
Af S. Vestergaard Nielsen

Aalborg historiske Museum i 1938
Af Chr. Jørgensen

Vesthimmerlands Museum i Aars
Af S. Vestergaard Nielsen

Rasmus Leth, Smidie, til Minde
Af Henrik Møller

Aarsmødet og Generalforsamlingen
Af Henrik Møller