Love for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred

§ 1

Formålet for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er at vække og nære sansen for egnens historie og kulturarv.

§ 2

Samfundet vil virke for at opnå dette formål:

Stk. 1

Ved udgivelse af en årbog, som bringer bidrag til egnens historie og kulturarv og indeholder en beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år og regnskab.

Stk. 2

Ved afholdelse af offentlige foredragsmøder, museumsbesøg, ture og andre arrangementer.

Stk. 3

Ved samarbejde med museer, arkiver og biblioteker i Historisk Samfunds område.

§ 3

Historisk Samfund skal være en forening for alle historisk interesserede personer i og uden for det område, som foreningen dækker. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling under kassererens beretning. For dette kontingent modtager alle medlemmer den af samfundet udgivne årbog, samt eventuelle andre udgivelser fra Historisk Samfund.

§ 4

Historisk Samfunds styrelse består af 11 personer, som vælges på generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Afstemningen sker skriftligt, hvis nogen ønsker det. Valget gælder for 4 år, således at der hvert år afgår henholdsvis 2, 3,3 og 3, første gang ved lodtrækning.  I tilfælde af afgang uden for den ordinære generalforsamling har styrelsen ret til at supplere sig indtil næste generalforsamling. Endvidere vælges en revisor. Revisoren er på valg hvert år.

§ 5

Styrelsen fordeler selv arbejdet imellem sig, vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og redaktør. Derudover konstituerer styrelsen sig med udvalg efter behov.

Formand, næstformand, kasserer og redaktør danner et forretningsudvalg, der varetager de løbende forretninger.

§ 6

Historisk Samfunds generalforsamling afholdes ordinært i forbindelse med et af samfundets arrangementer, normalt i august eller september. Der skiftes mellem mødesteder. Generalforsamlingen bekendtgøres i Nyhedsbrevet og på hjemmesiden.

§ 7

Generalforsamlingen har følgende faste dagsordenspunkter: 1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg. 5. Eventuelt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal og træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dagsorden skal være bekendtgjort mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8

Ændringer i disse love kan kun foretages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9

Historisk Samfunds opløsning kan kun ske, når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for det.

Skulle Historisk Samfund blive opløst, tilfalder midlerne Dansk Lokalhistorisk Forening.

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, generalforsamlingen, Vandteknisk Museum, Aalborg den 16.september 2009